SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Wasze Śluby

PRAGNIECIE SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA?

Sakramentu małżeństwa zasadniczo udziela się w kościele parafialnym, jednak mamy świadomość iż Narzeczeni z RÓŻNYCH względów mogą pragnąć ślubować sobie właśnie w naszej, jednej z najstarszych w diecezji łowickiej Świątyni

„Jezus rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela” (Mt 19, 5-6)
Należy przypomnieć, że dopiero Sakrament Małżeństwa pozwala na wspólne zamieszkanie i korzystanie z praw małżeńskich.
„Narzeczeni są powołani do życia w czystości przez zachowanie wstrzemięźliwości. Poddani w ten sposób próbie, odkrywają wzajemny szacunek, będą uczyć się wierności i nadziei na otrzymanie siebie nawzajem od Boga. Przejawy czułości właściwe miłości małżeńskiej powinni zachować na czas małżeństwa. Powinni pomagać sobie wzajemnie we wzrastaniu w czystości” (KKK 2350).
„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę, całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu” (KPK 1055,1).
Małżeństwo będące głęboką wspólnotą życia i miłości nie jest instytucją czysto ludzką. Sam bowiem Bóg jest jego twórcą, gdyż stworzył człowieka z miłości i powołał go także do miłości trwałej i nieodwołalnej. Od samego początku Pan Bóg ustanowił małżeństwo jako trwały i nierozerwalny związek mężczyzny i kobiety. Według słów Chrystusa Pana, sam Bóg ich łączy:

„Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela” (Mt 19, 6).

Małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety został podniesiony przez Chrystusa do godności sakramentu. Przez ten sakrament chrześcijańscy małżonkowie stają się znakiem tajemnicy jedności i płodnej miłości, łączącej Chrystusa z Kościołem i w tej tajemnicy uczestniczą (por. Ef 5,32).

Małżeństwo jako sakrament powstaje poprzez zawarcie umowy małżeńskiej, czyli przez nieodwołalną zgodę obojga małżonków, w której oddają się oni sobie i przyjmują wzajemnie. Całkowitej wierności małżonków, a także nierozerwalności węzła małżeńskiego, wymaga zarówno szczególna wspólnota mężczyzny i kobiety, jak również dobro dzieci.

Autentyczna, prawdziwa miłość małżeńska z natury swojej nastawiona jest na zrodzenie i wychowanie potomstwa. Wypowiada się w dziecku. Dzieci są owocem miłości rodziców i „są najcenniejszym darem małżeństwa”, a „rodzicom przynoszą najwięcej dobra” (KDK 50). Kościół zachęca, by małżonkowie w przyjmowaniu życia byli hojni.

„Mniejszym złem – mówi Jan Paweł II – jest odmówić swoim dzieciom pewnych wygód i korzyści materialnych, niż pozbawić je obecności braci i sióstr, którzy by mogli pomóc im w rozwoju swojego człowieczeństwa” (Nauczanie Papieskie 1979, tom II. str. 350).
„Małżonkowie, powołani do dawania życia, uczestniczą w stwórczej mocy i ojcostwie Boga” (KKK 2367).
„Jest natomiast wewnętrznie złe wszelkie działanie, które – czy to w przewidywaniu aktu małżeńskiego, podczas jego spełniania, czy w rozwoju jego naturalnych skutków – miałoby za cel uniemożliwienie poczęcia lub prowadziłoby do tego” (KKK 2370).
 

Celem małżeństwa jest: doprowadzenie do pełnego rozwoju i dojrzałości miłości między małżonkami, wzajemna pomoc w dążeniu do świętości i dojrzałości chrześcijańskiej, zrodzenie i wychowanie potomstwa.

SAKRAMENT Dla PARAFIAN

Jak uzyskać ?

Przygotowanie do małżeństwa
W sprawach zawarcia Sakramentu Małżeństwa narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu w celu spisania protokołu przedmałżeńskiego (datę ślubu można ustalić wcześniej).

Dokumenty:

 1. Świadectwo sakramentu chrztu świętego obydwu stron.
 2. Świadectwo bierzmowania.
 3. Strona owdowiała przynosi – akt zgonu współmałżonka.
 4. Indeks katechizacji lub świadectwo ukończenia nauki religii.
 5. Dowody osobiste.
 6. Dokument z USC stwierdzający brak przeszkód (w wypadku zawierania małżeństwa kościelnego wraz ze skutkami cywilnymi) – data wystawienia nie może przekraczać 6 miesięcy od daty ślubu.

Obowiązki narzeczonych: 

 1. Udział w konferencjach przedmałżeńskich (w Krakowie jest wiele miejsc gdzie odbywają się dni skupienia dla narzeczonych).
 2. Trzykrotne spotkania w poradni rodzinnej (działa również w naszej parafii).
 3. Odbycie dwukrotnej spowiedzi przedślubnej
  pierwsza
   – w tym tygodniu, w którym był spisany protokół przedmałżeński;
  druga
   – tuż przed ślubem, by w stanie łaski uświęcającej przystąpić do sakramentu małżeństwa).
 4. Rozmowa z kapłanem (ewentualny egzamin z wiedzy religijnej).
 5. Uzupełnienie wiadomości religijnych.
 6. Jeżeli narzeczeni chcą zawrzeć ślub tzw. konkordatowy zobowiązani są zgłosić się do USC i dostarczyć dokument zezwalający na pobłogosławienie małżeństwa ze skutkami cywilnymi.
 7. Dwukrotne spotkanie w kancelarii parafialnej.

DLA OSÓB Z POZA PARAFII

Jakie kroki podjąć ?

Nasza świątynia jest również otwarta dla wiernych z poza  naszej parafii . Osoby te same zwracają się do miejscowego duszpasterza z prośbą o pobłogosławienie małżeństwa. 

Termin zawarcia sakramentu, z co najmniej kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, należy osobiście ustalić z kapłanem, który będzie ślub błogosławił i razem z nim udać się do zakrystii, aby zarezerwować termin w księdze parafialnej, zostawiając dane kontaktowe.

Sakramentu małżeństwa udzielamy w naszej świątyni głównie w soboty i niedziele.

Do parafii Narzeczonej lub Narzeczonego, w której spisuje się tzw. protokół przedślubny, należy dostarczyć następujące dokumenty obu stron:

 1. – świadectwo chrztu i bierzmowania, które należy uzyskać w parafii chrztu, nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą ślubu;
 2. – świadectwo ukończenia katechezy w szkole średniej;
 3. – dowody osobiste narzeczonych;
 4. – zaświadczenie z USC o zdolności prawnej do zawarcia związku, jeśli ma to być tzw. „ślub konkordatowy” (nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą ślubu) lub odpis zawartego już związku cywilnego;
 5. – świadectwo odbytych nauk przedślubnych oraz zaświadczenie o uczestnictwie w spotkaniach w poradni dla narzeczonych;
 6. – dane personalne świadków ślubu (imię i nazwisko, adres, wiek).

W parafii należy uzyskać zgodę ks. Proboszcza na przyjęcie sakramentu małżeństwa w naszym kościele oraz poprosić o licencję (czyli dokument pozwalający na zawarcie małżeństwa poza własną parafia) wystawioną na Proboszcza parafii p.w. Matki Bożej Bolesnej w Nieborowie, Legionów Polskich 68 (99-416 Nieborów), na terenie której znajduje się nasz kościół.

Z kapłanem udzielającym sakramentu prosimy osobiście omówić przebieg liturgii. W dniu ślubu, przed Mszą św., proszę dostarczyć do zakrystii obrączki.

Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje,

Św. Paweł